Zásady použití

Zásady použití společnosti Business Academy Network Ltd.
se sídlem: 6 Bexley Square, Salford, M3 6BZ Manchester, United Kingdom
Identifikační číslo: 07254884

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu
Business Academy Network Ltd. (organizační složka),
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 24697630
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 72583

(dále jen „Poskytovatel“)

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Adresa pro doručování:          Business Academy Network Ltd.
Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty:     business.academy.network@gmail.com
(dále jen „Kontaktní email“)
Telefon:                                     (+420)  774 822 685 (dále jen „Kontaktní telefon“)

platné pro webové rozhraní na internetové adrese www.otestuj-se.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.         Zásady použití aplikace (dále jen „Zásady“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Uživatele a Návštěvníků zejména v oblasti ochrany osobních údajů a v dalších otázkách při použití výše uvedených webových rozhraní (každé z nich dále jen „webové rozhraní“ nebo „webové rozhraní aplikace“). Uživatel registrací na webovém rozhraní aplikace nebo využíváním služeb a produktů Poskytovatele stvrzuje, že se s těmito Zásadami seznámili a souhlasí s nimi.

1.2.         Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaná na webovém rozhraní aplikace (odesláním přihlašovacího formuláře s kontaktními údaji).

1.3.         Návštěvníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní aplikace.

2. Uživatelský účet

2.1.         Při registraci na webovém rozhraní aplikace je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Uživatelem v přihlašovacím formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné a aktuální.

2.2.         Uživatel bere na vědomí, že údaje přístupné jenom pro registrované Uživatele nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Ochrana osobních údajů

3.1.         Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Za osobní údaje Poskytovatel považuje jakékoliv údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétního člověka.

3.2.         Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00037909.

3.3.         Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Uživatele:

  • jméno a příjmení
  • adresa elektronické pošty
  • ID uživatele ze sítě Facebook / Google+ v případě použití rychlého předvyplnění formuláře přes tyto sítě

3.4.         Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

3.5.         Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě jeho písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Uživatele nepředá Poskytovatel žádné další osobě.

3.6.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.7.         Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

3.8.     V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

3.9.     Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3.10.     Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele a obchodními sděleními na svou elektronickou adresu. Uživatel dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících může Uživatel kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze provést, mimo jiné:

  • odkazem pro odhlášení zasílání emailů uvedeným na konci zaslaného obchodního sdělení, nebo
  • žádostí zaslanou na Kontaktní e-mail Poskytovatele nebo poštou na Kontaktní adresu Poskytovatele.

4. Google Analytics a soubory cookie

4.1.         Webové rozhraní aplikace používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google„). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Uživatele a Návštěvníků webového rozhraní aplikace umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní aplikace Uživatelem a Návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní aplikace a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Poskytovatele a provozovatele webového rozhraní aplikace a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Uživatele a Návštěvníků s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatel a Návštěvníci webového rozhraní aplikace mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní aplikace. Používáním webového rozhraní aplikace souhlasí Uživatel a Návštěvníci se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

5. Ochrana autorských práv

5.1.         Obsah webových stránek Poskytovatele, webového rozhraní aplikace, všechny na nich umístěné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), obsah programového vybavení webového rozhraní aplikace a těchto Zásad, je chráněn autorským právem Poskytovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Uživatelem ani Návštěvníky měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní aplikace. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

5.2.         Poskytovatel si vyhrazuje právo sdílet příspěvky uvedené na webovém rozhraní aplikace prostřednictvím sítě Facebook.

5.3.         Uveřejněním fotografií na webovém rozhraní aplikace uděluje Uživatel souhlas s jejich dalším využíváním Poskytovatelem.

6. Závěrečná ustanovení

6.1.         Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel ani Návštěvníci nesmí při využívání webového rozhraní aplikace používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

6.2.         Znění Zásad může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Zásad, za jehož účinnosti vznikly.

6.3.         V případě dotazu k Zásadám poskytne Poskytovatel bezodkladně veškeré potřebné informace.

6.4.         Poruší-li Uživatel při užívání aplikace práva třetích osob, nenese za to Poskytovatel odpovědnost. Bude-li na Poskytovateli vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, případně jiné obdobné plnění, má Poskytovatel právo toto plnění následně vymáhat na Uživateli, který se porušení práva dopustil.

6.5.         Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení zákona, kterého se Uživatel dopustí prostřednictvím webového rozhraní aplikace.

Tyto Zásady použití aplikace jsou platné a účinné od 23. 10. 2016

theme by teslathemes